Przedmiotem badań prowadzonych w Zakładzie Biologii Molekularnej UM w Łodzi jest
IZOLOWANIE, SEKWENCJONOWANIE i ANALIZA KOPALNEGO DNA (ang. ancient DNA, aDNA),
a w szczególności:

  • identyfikacja częstości występowania alleli warunkujących choroby o podłożu genetycznym
  • identyfikacja alleli chroniących/predysponujących do infekcji i chorób autoimmunologicznych
  • identyfikacja pojedynczych cech fenotypowych na podstawie znanej zależności genotyp/fenotyp
  • ustalanie pochodzenia ludzi żyjących w przeszłości na podstawie haplogrupy mtDNA i nierekombinującej części chromosomu Y
  • odtwarzanie i analiza struktury pul genowych (częstość pojedynczych alleli) w populacjach z różnego okresu i różnych lokalizacji geograficznych
  • analiza zmienności składu pul genowych w aspekcie działania doboru naturalnego (selekcja cech i rekonstrukja prawdopodobnych czynników selekcyjnych)
  • identyfikacja patogenów w próbach archeologicznych (np. M. tuberculosis, M. leprae)